Tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong trường học

     Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, công tác quản lý học sinh, sinh viên; phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường và cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 2302/HD-SGDĐT ngày 15/9/2016 thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học, năm học 2016-2017.

 tang-chieu-cao-nhanh-nho-boi-loi-dung-cach (1)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở giáo dục

201405094254_1